سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر جولایی – کارشناس ارشد مهندسی معدن
علیرضا باغبانان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کدکامپیوتری FracIUT به منظور تولید مدل شبکه شکستگی مجزای سه بعدی برمبنای چگالی احتمال پارامترهای هندسی ناپیوستگی های برداشت شده از سطح برونزد سنگ ها و گمانه ها و با استفاده از الگوریتم مونت کارلو توسعه داده شده است جهت مدلسازی شبکه ی انتقال دهنده سیال کد FracIUT توسعه داده شد که قادر است برمبنای ابعاد و مساحت و شکل هندسی شکستگی ها فصل مشترک هرشکستگی با سایر شکستگی ها و یا بامرزهای محدود مورد مطالعه را محاسبه و ارایه نماید سپس برمبنای برخوردارها و فصل مشترک های شناسایی شده شکستیگ و بطور کلی خوشه هایی از شکستگی ها که بطور مستقیم و یاحتی بواسطه شکستگی های دیگر نیز با دو مرز مختلف جریان ارتباط نمی یابند را از محاسبات جریان کنارگذاشته بدین ترتیب شبکه ای از شکستگی ها که درانقتال جریان موثرند را شناسایی و سپس شبکه انتقال را برمبنای مدل شبکه لوله ای مدلسازی می نماید.