سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد باقریان – فوق لیسانس زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی کدخدایی – دکترای زمین شناسی نفت، عضو هیئت علمی دانشکده علوم، دانشگاه تبریز.

چکیده:

شناخت ویژگیهای شکستگیها و مدلسازی آنها با استفاده از نمودارهای تصویری و روشهای زمینآماری به دلیل نقش مهم آنها در تولید از مخازن بطور طبیعی شکسته شده، بسیار مهم میباشد، در این مطالعه بااستفاده از دادههای شکستگی حاصل از نمودارهای تصویری شامل دادههای شکستگیهای باز، شکستگیهای پر شده، لایهبندی و چگالی شکستگیها، مدل شکستگی برای توسعه میدان مورد نظر ساخته شده است. مدلهای ساخته شدهشامل مدل سهبعدی شیب، آزیموت و تراکم شکستگیها میباشد. استفاده از نتایج تعبیر و تفسیر لاگ های تصویری چندین چاه از میادین کربناته ایران برای مدلسازی استاتیکی، اهداف این پژوهش عبارت است از: تعیین ویژگی هایتوزیع هندسی سیستم های شکستگی بر اساس آمار و اطلاعات استخراج شده از نمودارهای تصویری الکتریکی، استفاده از روش های زمین آمار برای ساخت مدل استاتیکی، ساخت مدل سه بعدی آزیموت، ساخت مدل سه بعدی شیب،ساخت مدل سه بعدی تراکم شکستگی، کمک به برنامه ریزی برای توسعه آتی میدان. در این تحقیق از روشهای شبیه سازی پیوستهSGS) و گسستهSIS) پارامترهای شکستگی برای بررسی توزیع سهبعدی آنها در مخازن هیدروکربنی استفاده شده است، طی مطالعه حاضر مدلسازی زمینشناسی سه بعدی پارامترهای شکستگی برای مخزن آسماری در محیط نرم افزارPETREL انجام شده است و مدل نهایی اماده استفاده در شبیهسازی دینامیکی مخزن میباشد، نتایجمدلها نشان میدهد که مکان چاهCبا توجه به پارامترهای مدل شکستگی نسبت به چاهB و A در مکان مناسبتری به لحاظ حفاری تولید و توسعه میدان قرار گرفته است. میتوان از روش معرفی شده در این پژوهش جهت کاهش عدم قطعیت در توسعه میادین و افزایش موفقیت برنامههای حفاری آتی بهره برد