سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یدالله کهن – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
علی کدخدایی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
مهران آرین – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

در حال حاضر درکشورهای پیشرفته استفاده از روش شبیه سازى هاى زمین آمارى به عنوان یکى از روشهاى اساسى در مدلسازى مخازن به کار رفته است و از آنجایی که همواره اطلاعات داده های پتروفیزیکی مخزن یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی برای بررسی عملکرد یک مخزن به شمار می آید و داده های به دست آمده محدود به چند چاه حفر شده در مخزن می باشد، به دست آوردن داده های جدید جزء از طریق روش های تخمین و شبیه سازی امکان ندارد. روشهای متفاوتی برای مدلسازی سه بعدی مخزن وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از داده های پتروفیزیکی حاصل از چاه آزمایی چهار چاه در مخزن کنگان و دالان در خلیج فارس، مدلسازی سه بعدی رخساره ای مخزن با استفاده از روش شبیه سازی شاخص ترتیبی (SIS) و با نرم افزار پترل مدل و مورد بررسی قرار گرفت. این مدل سازی شامل سه مدل ساختمانی، خصوصیات پتروفیزیکی و مدل رخساره ای می باشد که از داده های خروجی ساختمانی برای ساخت مدل خصوصیات مخزن استفاده گردید و سپس با استفاده از روش شبیه سازی شاخص ترتیبی (SIS)، برای هر سلول توزیع احتمالی موقعیت لیتولوژی محاسبه گردید.