سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یدالله کهن – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
علی کدخدایی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
مهران آرین – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

روش های متفاوتی برای مدلسازی سه بعدی مخزن وجود دارد. در این تحقیق از روش زمین آمار برای مدلسازی مخزن کنگان و دالان در خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفته است. برای تهیه مدل های ساختمانی و پتروفیزیکی از نرم افزار پترل استفاده گردیده است. . جهت تعیین ساختار فضایى داده ها و تعیین آنیزوتروپى، واریوگرامهاى غیر جهتى، و واریوگرام جهتى ترسیم شدند. بر این اساس با استفاده از اطلاعات ژئوفیزیکی، عمق سرسارندها، نقشه های UGC مربوط به زون های سازندهای کنگان و دالان، لاگ های پتروفیزیکی حاصل از ۴ چاه در میدان مورد نظر، و پس از شبکه بندی مخازن به ابعاد ۳۰۰*۳۰۰ مدل ساختمانی و چینه ای در میدان انجام شد و با استفاده از روش شبیه سازی گوسی ترتیبی (SGS) در نرم افزار پترل و دریافت ۲۰ تحقق گوناگون، بهترین مدل توزیع فضایی انیدریت در میدان مورد نظر شناسایی گردید. مدل سازی مخازن کنگان و دالان نشان داد که قسمت های فوقانی میدان بیشترین میزان انیدریت را دارا می باشند که بترتیب نواحی غربی تا جنوب غربی میدان، حاوی بالاترین میزان انیدریت می باشند.