سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرشاهرخ امینی – کارشناس ارشد فتوگرامتری
مرتضی حیدری مظفر – کارشناس ارشد سنجش از دور

چکیده:

مدلسازی سه بعدی اشیاامروزه کاربردهای فراوانی درحوزه های مختلف نظیر صنایع غذایی خودروسازی هواپیماسازی مهندسی معکوس باستان شناسی و مستندنگاری اشیا میراث فرهنگی و گردشگری پیدا نموده است دراین گونه کاربردها روشهای بسیارگوناگونی را برای رسیدن به شکل هندسی اشیا وجود دارد روش استفاده از خط لیزر و تصویربرداری ازآن می تواند با هزینه پایین تر و تجهیزات قابل دسترس تر درمقایسه با سایرروشها مورد توجه واقع شوددراین مقماله ابتدا به معرفی روش مثلث بندی لیزرپرداخته و سپس با انام کالیبراسیون پارامترهای دوربین به منظور تولید مدل سه بعدی محاسبه شده است با تعریف یک سیستم مختصات مرجع برای لحظه فیلمبرداری مختصات خط لیزربرای فریم های مختلف روی شی هدف اندازه گیری و ابرنقاط برای شی تشکیل شده است. برای استخراج دقیق خط لیزر از روی فریم های فیلم از الگوریتم های مورفولوژی بهره گرفته شدها ست.