سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود حسنلوراد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه عمران، زنجان، ای
محمد مولایی – کارشناس ارشدعمران گرایش خاک وپی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، زن
مهدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران گرایش خاک وپی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدزن

چکیده:

در مطالعات گذشته، تحلیلهای پایداری تونلها صرفاً بر اساس افقی بودن سطح زمین استوار بوده است و اثر شکل هندسی و یا شیب سطح زمین برروی پایداری و تغییر شکل آنها لحاظ نشده است. در حالی که در تونل های کم عمق پایداری تونل و مقادیر جابهجاییها تحت تأثیر شکل هندسیو شیب سطح زمین است. از این جهت در این مقاله پایداری و جابهجاییهای دیوارههای تونل، یک تونل فرضی در یک زمین با شیبهای مختلف سطح زمین ( ۱ ۲۵و۳۵و ۴۵ درجه) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدلسازی سه بعدی تونل به کمک نرم افزار Plaxis 3D tunnel استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نرخ و مقدار جابهجاییهای دیوارهها، کف و تاج تونل تحت تاثیر شیب تونل میباشد. تغییر مکانهای قائم تاج و کف با افزایش شیب افزایش مییابند و تغییر مکانهای افقی دیواره پایین شیب با افزایش شیب کاهش مییابند و تغییر مکان- های افقی دیواره بالای شیب با افزایش شیب افزایش مییابند.