سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید مجتبی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه مهندس
مجید رشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه مهندسی ماشینهای کش
ایرج رنجبر – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه مهندسی ماشینهای کشا

چکیده:

این تحقیق به منظور مدل سازی سطح تماس تایر با سطح صلب بر حسب مشخصه های هندسی، فشار باد و نیروی عمودی وارد بر تایر انجام شد. به این منظور، سطح تماس چهار تایر با مشخصه های هندسی متفاوت در سه سطح از فشار باد و در چهار سطح از نیروی عمودی وارد بر تایر در سه تکرار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سطح تماس تایر مجهز به سیستم سنجش تکسکن که برای انجام این تحقیق طراحی و ساخته شده بود، اندازه گیری گردید. از نتایج حاصل برای تایرهای شماره یک، دو و س برای تعین مدل های خطی چند متغیره و از نتایج حاصل برای تایر چهارم به منظور ارزیابی و تعیین بهترین مدل استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدل A = 171.65 – 0.23 W – 1.68 D – 2108.61 P + 33.43 F با ضریب تبیین ۰٫۹۱=R2 که در آن A , W , D , P , F به ترتیب سطح تماس تایر بر حسب سانتیمتر مربع، پهنای تایر بر حسب سانتیمتر، قطر تایر بر حسب سانتی متر، فشار باد تایر بر حسب کیلوپاسکال و نیروی عمودی وارد بر تایر بر حسب کیلونیوتن میباشند بهترین مدل برای پیشبینی سطح تماس تایر بر حسب مشخصه های هندسی، فشار باد و نیروی عمودی وارد بر تایر میباشد.