سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا کریمیان فریمان – دانشجویان دکتری باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده موسوی بزاز – دانشجویان دکتری باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد بنایان اول – دانشیار گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سطح برگ در گیاه بادرشبی چه به عنوان گیاه دارویی و چه به عنوان سبزی برگی یکی از مهمترین اجزای این گیاه است و اندازه گیری آن اهمیت زیادی دارد. به این منظور آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. برای تخمین سطح برگ این گیاه وزن تر، وزن خشک و ابعاد برگ (طول و عرض برگ) اندازه گیری شدند. آنالیز رگرسیون سطح برگ با وزن تر، وزن خشک و ابعاد برگ مدل های متعددی را ایجاد کردند که برای تخمین سطح برگ انفرادی بادرشبی مورد استفاده قرار گرفتند. بین مدل های حاصل در این آزمایش دو مدل توانی (فرمول در متن اصلی مقاله) که مبتنی بر مقادیر طول و عرض برگ هستند به ترتیب دقیق ترین تخمین (فرمول در متن اصلی مقاله) را برای تعیین سطح برگ بادرشبی داشتند. می توان این گونه استنباط نمود که رگرسیون های حاصل از L×W و (۲)L(2)×W می توانند به طور مناسب تری سطح برگ را تخمین بزنند ولی طول و عرض برگ به تنهایی تخمین مناسبی از سطح برگ ارایه ندادند. در بخش تایید مدل نیز اثبات شد که مدل منتخب می تواند سطح برگ را در گیاه بادرشبی با دقت و سرعت نسبتا بالا تخمین بزند.