سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی سعیدی – کارشناس آمار شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
زهرا سعیدی – کارشناس ارشد ریاضی

چکیده:

دراین مقاله براساس اطلاعات ماهانه سطح آب چاه معروف به یاقوت آباد جدید در ۱۲ سال گذشته ماخذ اطلاعات شرکت آب منطقه ای اصفهان با استفاده از مدل سری های زمانی فصلی SARIMA با نرم افزار Minitab تجزیه و تحلیل دقیق داده ها به منظور پیش بینی مقادیر اینده سطح آ ب چاه مورد نظربرای پنج سال اینده انجام خواهد شد ابتدا نمودار سری زمانی داده ها را رسم نموده و نظر به اینکه سری مذکور شامل روند و تغییرات فصلی و به تعبیر علمی سری ناایستا می باشد با توجه به نمودار و نیز pacf,acf مربوط به سری داده ها بنابراین برای حصول ا یستایی بایستی روند و تغییرات فصلی از سری داده ها حذف گردد با استفاده از acf,pacf این سری سری ایستا شده می توان پارامترهای چند جمله ای اتورگرسیو و چند جمله ای میانگین متحرک را بدست اورد با توجه به اینکه مرتبه های تفاضلی روندو فصلی d=1 و D=1 قبلا تعیین شده است لذا فرم کلی سری اریمان به منظور پیش بینی مقادیر اینده تعیین خواهد شد.