سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا شهریاری – دکتری سازه
عبدالمجید حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه

چکیده:

ستونهای مرکب CES که درآن بتن به عنوان روکش مقطع فلزی استفاده میشود درساختمان های بلند که استفاده ازستونی با سطح مقطع کمتر و مقاومت بیشتر اهمیت دارد کاربرد بسزایی دارد دراین مقاله سعی شده است که بام حصور کردن قسمت بتنی این ستونها توسط CFRP افزایش ظرفیت باربری و شکل پذیری را نتیجه بگیریم دراین تحقیق جهت بررسی صحت نتایج ابتدا نتایج آزمایشگاهی یک نمونه ستون مرکب با نتایج حاصل ازتحلیل غیرخطی نرم افزار ANSYS مقایسه شده است سپس به بررسی و مدل کردن نمونه های مورد مطالعه پرداخته شده است.