سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی هارون آبادی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمدصادق علیشاهی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر
وحید آبروشن –

چکیده:

محاسبات گرید یک تکنولوژی جدید با هدف تسهیل در اشتراک منابع و همکاریهای مشترک درنواحی گسترده می باشد تخصیص منابع و زمان بندی وظایف از مهمترین موضوعات درمحیطهای گرید می باشد دراینگونه محیطها سیستم مدیریت منابع RMS مسئول تخصیص منابع زمان بندی و اجرای وظایف است زمان بندی وظایف توسط RMS و همچنین اجرای وظایف درون محیط گرید را میتوان با استفاده از شبکه های پتری رنگی CPN مدلسازی کرد هدف اصلی دراین مقاله ارایه یک مدل رسمی مبتنی برشبکه های پتری رنگی استکه به منظور افزایش قابلیت اطمینان مناسبترین منبع را به زیروظایف تخصیص میدهد همچنین مدل ارایه شده توزیع و اجرای وظایف درونشبکه گرید را نیز توصیف می کند دراین مقاله مثالی برای یک محیط گرید ساده مدلسازی و تحلیل شده است همچنین مدل CPN و نتایج حاصل از ارزیابی قابلیت اطمینان این محیط گرید ارایه شده و ثابت شده است که مدل پیشنهادی سبب بهبود قابلیت اطمینان شده است