سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی شیشه بری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، تهران،
اشکان رحیمی کیان – دانشیار دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

در این مقاله، روشی برای تأمین انرژی یک شرکت توزیع از طریق بازار حوضچه توان و مولدهای پراکنده در قالب یک برنام هریزی با عدم قطعیت و با در نظر گرفتن ریسک ارائه شده است. روش پیشنهادی نایقینی پارامترهایی همچون قیمت بازار حوضچه توان، مقداردیماند و عوامل نایقین مرتبط با تولیدات پراکنده را پوشش می دهد. این راهکار مقدار سرمایه گذاری بهینه بر روی مولدهای پراکنده از سوی یک شرکت توزیع برای تأمین بار مشترکان تحت نایقینی های قیمت گاز، سرعت باد و میزان تابش خورشید را نشان م یدهد. همچنین در این مقاله درآمد ناشی از عدم تولید آلایند ههای زیست محیطی با تولید انرژی های پاک مدل شده است. در پایان تجزیه و تحلیل عددی ریسک و حساسیت در قالب پیاده سازی با داده های واقعی کارایی مدل پیشنهادی را اثبات می کند.