سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی ترابی – گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
حسام جنانی –

چکیده:

در این مقاله، یک مدل ریاضی چند هدفه جامع برای مکانیابی مراکز خدمترسانی در شرایط اضطراری ارائه میشود تا بیشترین تقاضا را درحداقل زمان و با کمترین هزینه پوشش دهد. برای نزدیکتر کردن مدل به شرایط واقعی، ظرفیت محدود مراکز سرویس، بودجه در دسترس قبل وپس از وقوع حادثه و تابع توزیع احتمال رخداد تقاضا به صورت لاگ-نرمال در نظر گرفته میشود. بدلیل چند هدفه بودن مدل، از روش برنامه- ریزی آرمانی برای حل مسئله استفاده میشود. همچنین، به منظور ارائه نحوه عملکرد مدل پیشنهادی، یک مسالهی تصادفی تولید و حل شده است. نتایج عددی بیانگر کارایی و اثربخشی مدل پیشنهادی در بهینهسازی خدمترسانی در شرایط بحرانی است