سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن شریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اص
مهدی رضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اص
امیر رحیمی – دانشیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصف

چکیده:

در این مطالعه فرایند خشک شدن گندم در یک سامانه بستر ثابت بصورت آزمایشگاهی و تئوری موورد بررسی قرار گرفته است. یک مدل ریاضی دینامیک مربوط به فرآیند خشک شدن گندم در بستر ثابت ارائه شوده استکه در آن، سینتیک خشک شدن بر مبنای رابطه تجربی بدست آمده در آزمایش های سوینتیک در یوک بستر لایه نازک مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل شامل معادلات موازنه جرم و انرژی برای فاز جامد )دانه هایگندم( و فاز گاز )هوا( در حالت ناپایا می باشد. نتایج مدل بوا داده هوای آزمایشوگاهی بدسوت آموده در سامانه ساخته شده بستر ثابت مقایسه ودقت نتایج مدل ارزیابی گردیده است. در طراحی آزمایش های مورد نیاز، تاثیرپارامترهای دما و دبی هوای ورودی به بستر بر سرعت فرایند خشک شدن بستر گندم در نظر گرفته شده است. همچنین تغییر مقدار رطوبت موجود در هوا و دمای آن در جریان خروجی از بستر در طول زمان فرآیند خشک شدن اندازه گیری و ثبت شده است.