سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر رحیمی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان
آرزو نیک‌سیر – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مطالع ه فرایند خشک کردن با استفاده از جریان های برخوردی مورد بررسی و نحوه عملکرد یک خشک کن با جریا ن برخوردی به صورت محوری مورد مدلسازی قرار گرفته است . بدین منظور معادلات حاکم براساس قوانین بقا شامل قوانین بقای جرم، انرژی و معادله ممنتوم تبیین و با روش عددی حل ش ده است . جهت بررسی تاثیر وجود جریان های برخوردی بر میزان انتقال جرم و حرارت, فاکتور نسبت افزایش انتقال حرارت تعریف و مقدار آن برای حالت های مختلف محاسبه شده است که افزایش قابل ملاحظه در میزان حرارت مبادله شده در صورت وجود جریان های برخوردی را نشان می دهد. در نهایت تاثیر پارامترهای عملیاتی شامل سرعت گاز ورودی , رطوبت اولیه ذره و اندازه آن بر عملکرد این نوع سیس ت مها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مربوطه استخراج شده است. مقایسه ای بین داده های تجربی و نتایج حاصل از مدلسازی صورت گرفته که حاکی از تطابق نسبتاً خوب ا ین دو و دقت بالای مدل پیشنهادی است.