سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحسین جهانمیری – دکتری مهندسی شیمی
علی رنجکش – کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی
علی قاسمی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
سیدامیر موسویون –

چکیده:

نفت خام تولیدی بسیاری از میادین نفتی کشور حاوی مقادیرزیادی گاز سولفید هیدروژن می باشد و با توجه به قوانین سختگیرانه صادرات جهانی نفت خام گوگردزدایی ازنفت خام امری اجتناب ناپذیر است متداولترین روش کاهش میزان سولفید هیدروژن محلول درنفت خام استفاده از فرایند عریان سازی سرد می باشد دراین مطالعه پس از مدلسازی ریاضی فرایند مذکور ازنتایج مدلسازی انجام شده به کمک نرم افزار MATLAB به منظور پیش بینی غلظت سولفیدهیدروژن خروجی سینی های مختلف و نیز خروجی برج استفاده میگردد و درضمن به کمک این مدل م یتوان اثرهرگونه تغییر درمیزان سولفید هیدروژن و دبی خوراک ورودی را درطول برج عریان ساز و درخروجی آن تعیین و نیز تعداد سینیهای مورد نیاز به منظور دستیابی به محصول با کیفیت موردنظر را محاسبه و درنهایت سیستم را بطرز مطلوبی بهینه سازی نمود.