سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی گل محمدی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- داروسازی، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده ها
شهره فاطمی – دانشیار، دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دا

چکیده:

در این مقاله به بررسی و مدلسازی فرایند تولید پنی سیلین G در مقیاس پایلوت در یک بیوراکتور پرداخته شده است. محیط رشد مورد استفاده به گونه ای انتخاب شده است که با موارد صنعتی موجود مطابق ت داشته باشد. مدلسازی بر روی بیوراکتور بر مبنای مدل سینتیکی غیر ساختاری ، صورت گرفت ه است. جهت سهولت در انجام مدلسازی، فرضیاتی ساده کننده ای لحاظ شده است با در نظر گرفتن شرایط انجام این فرایند در مقیاس صنعتی، استفاده از چنین فرضیاتی در مدلسازی س یس تم قابل قبول به نظر می رسد. با حل معادلات وپس از اعمال آنالیز حساسیت، پارامترهای حساس موجود در مدل را شناسایی کرده و با انجام روشهایی مانند رگرسیون غیرخطی بر روی داده های تجربی، مقادیر این پارامترها تصحیح می شوند تا بتوان دقت مدلسازی را افزایش داد. در ادامه توانایی مدل در پیش بینی رفتار سیستمهایی که دارای شرایط تقریباً مشابهی با سیستم مورد مطالعه می باشند، ارزیابی شده است.