سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا عرشی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیر بخش
الهام شیرزاد – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشنا
مبین رستگارآگاه – کارشناس ارشد بیومکانیک

چکیده:

در این مطالعه, مدل ریاضی مناسبی جهت بررسی و تجزیه و تحلیل دو فاز کشش در تکنیک یک ضرب وزنه برداری بهمنظور استخراج نیروها و ممان های مفصلی ارائه گردیده است. در این راستا, توابع توصیف کننده بیودینامیک با استفادهاز روش نیوتن– اویلر شکل گرفته اند. با انجام آزمایشهای فتوگرامتریک از یکی از ورزشکاران تیم ملی وزنه برداریجمهوری اسلامی ایران, داده های سینماتیکی تعیین می شوند. برای حل ماتریس های مدل مفروض, یک بسته نرم افزاریطراحی شده است. این بسته با بهره برداری از داده های سینماتیکی و توابع بیودینامیکی مربوطه, نیروها و ممان هایمفصلی را محاسبه می کند. ارزیابی مدل نیز توسط مقایسه نتایج بسته نرم افزاری و داده های آزمایشگاهی صورت گرفته است.