سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر خرم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
احمد رمضانی سعادت آبادی – استاد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، خیابان
سعید جمشیدی – استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران،

چکیده:

آسیب سازندی در نواحی اطراف چاه باعث ایجاد افت فشار اضافی و کاهش تولید میشود. روشهای مرسوم برای رفع این آسیبها (شکست هیدرولیکی و اسیدکاری) معمولا پرهزینه و محدودند. امواج فراصوتکاربردهای زیادی در صنایع مختلف برای پاکسازی دارند و به نظر میرسد بتوان از این امواج جهت پاکسازی دیواره چاه نیز، استفاده کرد. به همین منظور در چند سال اخیر مطالعات آزمایشگاهی زیادی انجام شده ونتایج قابل قبولی نیز به دست آمده است. اما در این میان هنوز مدلسازی ریاضی و مطالعه تئوری چگونگی انتشار امواج در نواحی اطراف چاه انجام نشده است. در این مقاله پس از معرفی امواج فراصوت و مکانیزمهایپاکسازی آنها، یک مدل ریاضی از نحوه انتشار امواج در محیط متخلخل ارائه میشود. بدین صورت که معادلات انتشار موج برای یک محیط استوانهای متخلخل نوشته شده و با حل آنها مقدار تنش وارده به سنگ مخزن درهر نقطه محاسبه میشود. با مقایسه این مقادیر با مقدار نیروی لازم برای جداسازی رسوبات از سنگ، میتوان میزان قدرت لازم را برای دستگاه مولد موج محاسبه کرد. نتایج به دست آمده نشان میدهند که امواجی بافرکانس بالاتر از ۲۰ کیلوهرت ز ب ا دامن ه حدو د ص د میکرون توانایی پاکسازی منافذ اطراف چاه را به خوبی خواهند داشت