سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان
سید مهدی جعفری – استادیار گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان
محمد گنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان
دانیال دهناد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان

چکیده:

در این پژوهش ورقه های نازک فلفل دلمه سبز در یک خشک کن بستر سیال آژمایشگاهی با سه دمای ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ درجه سانتیگراد و دو سرعت هوای ۲ و ۳ متر بر ثانیه در رطوبت هوای ثابت خشک گردید. از روش مدلسازی ریاضی ( رگرسیونی) جهت بررسی سینتیک خشک کردن لایه نازک این ماده غذایی استفاده شد. برای برازش مدلهای ریاضی از ابزار برازش منحنی نرم افزار MATLAB و تکنیک رگرسیون غیر خطی استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده، مدل میلی با ضریب همبستگی ۰/۹۹۹۹، ریشه میانگین مربعات خط ۰/۰۰۴۵۱ و مجموع مربعات خطای ۰/۰۰۰۲۶۴ بهترین برازش را با داده های اندازه گیری شده در طی ازمایشات خشک کردن نشان داد.