سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد گنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید مهدی جعفری – استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وحید قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

جهت کنترل فرایند خشک کردن بستر سیال برای رسیدن به محصولی با کیفیت بالا و همچنین طراحی خشککن های مناسب نیاز به مدل سازی و پیشبینی خشک کردن محصولات کشاورزی مانند پیاز می باشد، بدین منظور ۹ مدل ریاضی تجربی و نیمه تئوریک بر اساس داده های سینتیک خشک کردن لایه نازک پیاز با استفاده از سه دما ( ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ درجه سانتی گراد) و دو سرعت هوا (۲ و ۳ m/s ) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای برازش مدلهای ریاضی از ابزار برازش منحنی نرم افزار MATLAB و تکنیک رگرسیون غیر خطی استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مدل تقریب دیفوزیون با توجه به ضریب همبستگی (R=0/999) بالا و میزان ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE= 0/004157) و مجموع مربعات خطای (SSE= 0/00057) پایین بهترین برازش را با داده های آزمایشگاهی داشت و می تواند برای توصیف و پیش بینی سینتیک خشک کردن پیاز بکار رود.