سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز عباسی سورکی – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، رشت، ابران
مهروز امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
حسین قنادزاده گیلانی – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق مدلسازی همزمان انتقال جرم و حرارت ذرات مرطوب در خشک کن بستر سیال ناپیوسته میباشد، بطوریکه توزیع رطوبت و دما در داخل ذره و همچنین در فاز گازی خشک کن بدست می آید . جهتتوصیف فرآیند از مدل دو فازی گاز -جامد استفاده شده و تغییرات خواص فیزیکی ذرات جامد و جریان هوا در طی فرآیند خشک شدن در نظر گرفته شده است . معادلات دیفرانسیل غیر خطی حاصل از مدلسازی توسطروش عددی تفاضل محدود، با استفاده از نرم افزار متلب و برای خواص فیزیکی نخودسبز حل شده اند . نتایج حاصل از مد لسازی ریاضی با داده های آزمایشگاهی مقایسه شدند و توافق خوبی بین آنها مشاهده شد . به علتاثر متقابل بین ذرات جامد و جریان هوا، دما و رطوبت هوا به میزان چشمگیری در طول بستر تغییر کرده و روی انتقال جرم و حرارت در داخل ذرات تأثیر میگذارند