سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشته کمیجانی – دانشجوی دکتری فیزیک
علی نصراللهی – دکتری مهندسی عمران هیدرولیک

چکیده:

دراین تحقیق مدلسازی انتقال و تولید امواج ناشی ازباددرمنطقه عسلویه – نایبند مورد بررسی قرارگرفته است دراین راستا اندازه گیری مشخصه موج به مدت ۲سال درمنطقه مورد مطالعه انجام شده و مدلسازی بها استفاده از مدل Mike21-SW دردوره های زمانی مختلف صورت گرفته است حساسیت سنجی و واسنجی مدل برای پارامترهای مختلف همچون ضریب شاخص پراکندگی ضریب زبری بستر و سفیدکهای راس موج نشان داد که ضریب زبری دربازه ۰/۰۰۲-۰/۰۰۱ و شاخص پراکندگی با مقدار ۵ برای مدلسازی ها مناسب می باشد همچنین نیروی باد تاثیر مهمی برروی تغییر مشخصه های امواج منطقه نداشته است.