سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساناز عظیمی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر، ماهش
علی کارگری – استادیار مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر، ماهشهر،

چکیده:

مدلسازی شیرین کردن آب شور برای سیستم اسمز معکوس در مدول پیچشی ROGA 4160-HRبا مدل سهپارامتری اشپیگلر- کدم SK) برای توصیف انتقال جرم از غشاء توسعه داده شد. تغییرات افت فشار در کانال های خوراک و جریان تراویده در نظر گرفته شد و حل کامپیوتری با استفاده از روش تفاضل محدود انجام شد.همچنین اهمیت ضریب انعکاس ۲و پارامترهای عملیاتی نظیر فشار و دبی خوراک در مدل انتقال مطالعه گردید.مقایسه مدل با داده های آزمایشگاهی نشان داد که مدل حاضر داده ها را با دقت خوبی پیش بینی می کند و خطاهای متوسط در دبی جریان تراویده ۳ و غلظت جریان تراویده به ترتیب ۳/۰۶۳,۲/۶۹%بود. نتایج شبیه سازی نشان داد که غشاهایی با ضریب انعکاس کمتر، عبوردهی بیشتر و گزینش پذیری کمتری دارند