سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید قانعی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری، انجمن پژوهشگران جوان،دانش
محمدحسن فضائلی پور – دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی محبی – دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور شبیه سازی انتقال باکتری، رشد و متابولیتهای میکروبی تولید شده در محیط متخلخل و همچنین اثر آن درمیزان ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی یک مدل دو بعدی، چهار فازی تهیه شده است. در فرآیند ازدیاد برداشتنفت به روش میکروبی هنگام رشد باکتری، چندین نوع متابولیت مانند الکل، سورفکتانت ها، گاز و پلیمر تولید می شوند، که باعث افزایش راندمان تولید نفت می شوند. مکانیسم های مربوط به ازدیاد برداشت نفت در این مدل شامل افزایشفشار مخزن در نتیجه تولید گازهای بیولوژیکی خصوصاً گاز دی اکسید کربن ناشی از رشد و متابولیسم میکروبی در محیط مخزن که در مدلهای پیشین در نظر نگرفته اند و همچنین بهبود بازده جاروب فرآیند سیلاب زنی در نتیجهگرفتگی ناشی از رشد باکتری و تشکیل بیوفیلم به صورت درجا در مناطق با تراوایی بالا توسط سلولهای میکروبی. ابتدامعادلات ریاضی مربوط به انتقال و رشد میکروارگانیسم ها یافته شده و این معادلات با توجه به شرایط مرزی و اولیه به صورت عددی حل شده اند. از روشIMPES برای بدست آوردن توزیع فشار و اشباع جزئی هریک از فازها استفاده شده و در مرحله بعد معادلات انتقال جرم مربوط به هریک از اجزاء فاز آبی به روش اپراتور جداکننده حل شده اند. مقایسه حل عددی مدل ارائه شده با نتایج حاصل از مطالعات تجربی درستی مدل را به منظورپیش بینی میزان رشد و انتقالمیکروب و متابولیسم آن در محیط متخلخل و همچنین میزان ازدیاد برداشت در نتیجه تیمار میکروبی را نشان می دهد.