سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد صادق ولی پور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و عضو گروه پژوهشی واکنش های نا همگن دا
محمد مشایخ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین مقاله یک مدل ریاضی برای مطالعه رفتاراحیای اکسیدهای آهن درناحیه احیا کوره بلند توسعهداده شدها ست دراین مدل ابتدا معادلات حاکم نظیر بقای انرژی بقای جرم گونه های شیمیایی معادله اندازه حرکت گاز استخراج شدند باتوجه به پیچیدگی معادلات حاکم ابتدا مدل یک بعدی آن دراین مقاله مورد بررسی قرارمیگیرد برای حل عددی مجموعه معادلات حاکم ازروش رانگ کوتا مرتبه چهار استفاده شدهاست نتایج بدست آمده با نتایج موجوددرادبیات کار مورد ارزیابی قرارگرفت و مشخص شد که مدل از دقت کافی درپیش بینی رفتار کوره برخوردار می باشد نتایج نشان میدهدکه با افزایش فشارگاز و کاهش قطر گندله شارژ شده نرخ تولید آهن مذاب افزایش می یابد و همچنین نرخ مصرف کک کاهش می یابد.