سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا عزیزی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
نوذر سامانی – استاد دانشگاه شیراز
عطا شاکری – استاد یار دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

اندازه گیری آنیون نیترات و نیتریت در شهرک صنعتی بزرگ شیراز حاکی از بالا بودن غلظت این آنیون ها در مقایسه با غلظت بیشینه مجاز تعریف شده توسطEPA و WHO در آبخوان این منطقهاست؛ بر همین اساس مطالعه ای با عنوان بررسی پتانسی ل انتقال نیترات د ر آبخوا ن شهر ک صنعت ی بزرگ شیراز با استفاده از مدلسازی ریاضی انجام شد.در این تحقی ق براساس تصحیحاتی که در مدلجریان آب زیرزمینی که قبلا تهیه گردیده بود، مدل انتقال آبخوان به منظور بررسی چگونگی میراییطبیعی هاله های آلودگی نیترات و نیتریت به کمک نرم افزارMT3Dتهیه گردیده اس ت. فرآیندهای همرفت، پراکنش هیدرودینامیکی و انحلال شیمیایی در مدل در نظر گرفته شد و مقادیر این پارامترها واسنجی و نرخ انحلال آنیون های فوق محاسبه گردی د. جهت پیش بینی پتانسیل پاکسازی طبیع یآبخوان در سال های آتی با استفاده از نرخ انحلال محاسبه شده، مدل اجرا و نمودار و معادله تغییرات غلظت نیترات و نیتریت تا رسیدن به غلظت استاندارد مجاز یا کمتر نسبت به زمان مشخص گردی د. این معادلات ابزار ساده ای برای پیش بینی تغییرات غلظت نیترات و نیتریت طی زمان است