سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما توکلی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامحسین اکبری – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایر

چکیده:

نفوذ آب شور در نواحی ساحلی دریاها موجبتشکیل یکسطح جدائی بین آب شور و شیرین میشود. سطح مزبور ثابت نبود و با تغییرات پیزومتری سفره آبهای زیرزمینی جابجا میشود. برای آنکه از سفره آبهای زیرزمینی در نواحی ساحلی بتوان به بهترین نحو بهرهبرداری نمود بایستی با دقت کافی موقعیت سطح جدایی فوق را مورد مطالعه قرار داد. در این مقاله سعی شده که در طول سواحل دریای مازندران با توجه به اطلاعات موجود وضعیت تداخل آب شور و شیرین و محل تقریبی سطح جدایی آنها و همچنین مناطقی را که بیشتر در خطر هجوم آب شور هستند مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور از مدل عددی دو بعدی المان محدود استفاده شده است و مدلسازی پدیده تهاجم آب شور دریا به مناطق ساحلی انجام شده استو وضعیتمنابع آب از این منظر ارزیابی شده است.