سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی نصرالهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قاینات

چکیده:

همواره برای پیش بینی رفتار یک سازه بایستی برداشت صحیحی از پارامترهای حاکم بررفتار آن سازه وجود داشته باشد یکی از راه های تخمین این پارامترها محاسبه شرایط تنش و تغییر مکان کنونی سازه از طریق تحلیل برگشتی است انجام چنین تحلیل هایی بدلیل پیچدگی تنها به کمک رایانه امکان پذیر است جهت تحلیل رفتار هسته سدکرخه با توجه به طول سازه از نرم افزار FLAC استفاده شد از دیگر ملزومات یک تحلیل درست استفاده از یک مدل رفتاری مناسب جهت شبیه سازی رفتار مصالح می باشد که سازگاری خوبی با رفتار اندازه گیری شده داشته باشد از این مدل م یتوان جهت پیش بینی رفتار سد تحت بارگذاری و شرایطی که هنوز توسط سد تجربه نشده است بهره جست دراین تحقیق ابتدا مدلی که درحقیقت ترکیبی از دو مدل رفتاری معروف موهرکولمب ودانکن چانگ است برای تحلیل عدید سازه تهیه شد و پارامترهایی درمراحل طراحی برای بیان خصوصیات مصالح انتخاب شده است به مدل اختصاص داده شد.