سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین خیرفام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس مازندران
سیدحمیدرضا صادقی – استاد دانشگاه تربیت مدرس مازندران

چکیده:

تعیین و تخمین پارامترهای هیدرولوژیکی از نظر ایمنی سازه های هیدرولیکی و تاسیسات برنامه ریزی و مدیریت منابع آبهای سطحی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند جریان رودخانه ای یکی از متغیرهای مهم هیدرولوژیکی است که اندازه گیری آن دارای محدودیت های مختلفی می باشد که استفاده از مدلهای هیدرولوژیکی با به کارگیری متغیرهای قابل دسترس و اندازه گیری آسان می تواند رویکردی مهم و ضروری باشد این تحقیق درصدد بررسی و مقایسه استفاده ازم تغیرهای قابل دسترس بارش دما و تبخیر به منظور تخمین دبی با دقتی در مقیاس ماهانه می باشد برا یانجام این تحقیق از داده های ۱۲ سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ میانیگن روزانه بارش دما تبخیر در هر ماه مساحت بالا دست ایستگاه آق قلا استفاده گردید. مدلهای رگرسیونی دو و چندمتغیره براساس متغیرهای متوسط بارش دما و تبخیر درمحیط نرم افزار SPSS17 تهیه شد و سپس اعتبار سنجی هریک از مدلها با استفاده از نمایه های آماری صورت پذیرفت بررسی نتایج نشان داد که مدلهای تهیه شده براساس متوسط بارش و دما و همچنین متوسط دما با مقادیر خطای نسبی انحراف نسبی مدل و ریشه ی نسبی میانگین مربعات خطا به ترتیب ۵۷/۴۹ و ۴۱/۳۹ و ۶۳/۸۷ درصد و ۵۸/۲۳ و ۴۰ /۱۱ و ۶۴/۳۱ درصد درمرحله ی واسنجی و ۶۸/۷۸۷۳ ، ۱۱/۴- و ۱۰۲/۲۳ درصد و ۶۶/۷۲ ، ۱۴/۲۶- و ۱۰۷/۳۶ درصد درمرحله اعتبار سنجی نتایج بهتری ارایه داد از طرفی مدلهای انتخابی درمجموع دبی های متوسط کم ماهانه را در حد نسبتا قابل قبولی تخمین زدند.