سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید منفرد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر.
فرهاد شریف – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر.
سیدمحمود کثیریها – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر.

چکیده:

انباشته شدن ارگان یزمها و حیوانات در یایی بر رو ی سطح کشتیها باعث به وجود آمدن مشکلات بس یاری برا ی صنعت دریانوردی است . از موثر تر ین راههای مبارزه با این پدیده استفاده از رنگهای ضدخز های است که بر اساس تراوش سم به طور مداوم و طولان ی مدت کار م یکنند. مدلسازی رفتار این رنگها باعث درک مکانیزم عمل و پی شبینی رفتار بلن د مدت آنها خواهد شد . در ا ین مقاله ابتدا به بررسی مختصر ترکیب و مکانیزم عمل رنگهای ضد خزه و خود جلادهنده بر پابه تری بوت یل قلع پرداخته و سپس الگور یتم ساده ای برمبنا ی روش تفاضل های محدود برای حل عددی مدل ارایه شده، پیشنهاد گردید . نتایج حاصل از این مدل با نتایج عملی و عددی ارایه شده در مقالات مقایسه شد که توافق خوبی بین این نتایج وجود دارد . از این مدل می توان به عنوان ابزاری برای طراحی فرمولاسیونهای جدید و پ یش بین ی رفتار بلند مدت آنها استفاده نمود.