سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا سرنج – کارشناس ارشد عمران راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فریدون مقدس نژاد – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد فهیمی فر – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین پژوهش رفتار ترک های حرارتی در روسازی های آسفالتی با استفاده ازنرم افزار اجزای محدود ABAQUS مورد بررسی قرارگرفت تا تاثیر عوامل گوناگونی چون مدول الاستیسیته آسفالت مدول الاستیسیته اساس ضخامت لایه آسفالت ضریب انبساط حرارتی اسفالت و مدت زمان بارگذاری مورد ارزیابی قرارگیرد پس از انجام تحلیل ها و بررسی های لازم مشخص گردید که با افزایش میزان مدول الاستیسیته اسفالت تا حد معینی باعث کاهش حرارت شکست در اسفالت می شود و تنش حرارتی افزایش می یابد. و همچنین افزایش مدول الاستیسیته اساس نیز باعث افزایش تنش حرارتی می شود و لیکن افزایش مدول الاستیسیته آسفالت تاثیر چشمگیرتری برکاهش حرارت شکست دارد. افزایش ضخامت لایه آسفالت باعث کاهش حرارت شکست شده و میزان تاثیر توسط نمودارهایی ارائه گردیده است.