سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بنفشه حسنپورقمصری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود یحیائی – دانشیار گروه زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

از حوادثی که بعد از وقوع زلزله احتمال رخداد بالایی دارد، آتشسوزی میباشد شناخت و بررسی رفتاری سازههای فولادی در حرارت های بالا به دلیل قرارگیری اکثرشهرهای ایران در مناطق لرزهخیز بسیار ضروری مینماید در این پژوهش رفتار نوع جدیدی از اتصال نیمهصلب پیوسته تحت تاثیر نیروهای زلزله و حرارت مورد بررسی قرار گرفتهاست این اتصال شامل دو صفحه اتصال تیر به ستون است که تیرها را به طور پیوسته از جانب ستون عبور میدهد به دلیل عملکرد مناسب آن در زلزله برای آنالیز حرارتی انتخاب شدهاست. جهت مدلسازی این اتصال از نرمافزار اجزامحدودیABAQUSاستفاده شده است و تحت آنالیز کوپل مکانیکی حرارتی قرار گرفتهاست. در این مطالعه تاثیر پارامترهای مختلففیزیکی بررسی شده و نمودارهای لنگر دوران آن بدست آمدهاستنتایج نشان که افزایش حرارت موجب کاهش شدید خصوصیات مصالح در دماهای بالا میشود که در نهایتموجبکاهشسختی و مقاومت اتصال میشود