سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد طاهری پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه
علیرضا خالو – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از تئوری اتصال ورق انتهایی و با جایگزینی پروفیل I شکل به بررسی نوعی از اتصال غیرمتعارف با مدلسازی درنرم افزار پرداخته شده است از آنجا که مهمترین نکته درروش اجزا محدود صحت نتایج آن می باشد بنابراین ابتدا یک نمونه آزمایشگاهی ورق انتهایی که ترکیب جوش و پیچ بوده و تحت بارگذاری متناوب قرارگرفته است انتخاب و مدل تحلیل کالیبره شده و عملکرد آن مورد تایید قرارگرفت سپس به مدلسازی اتصال با پروفیل انتهایی گسترده با چهارپیچ دراطراف بال تیر اقدام شد تحلیل ها تحت بارگذاری افزایشی صورتگرفته و منحنی های پوش اور برای هرکدام رسم شده است و درنهایت پارامترهای تاثیر گذار استخراج و با هم مقایسه شده اند.