سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیرین نوروزعلیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی-گروه مهندسی شیمی- دان
شهره فاطمی – دانشیار، دکتری مهندسی شیمی دانشکده فنی-گروه مهندسی شیمی- دانشگاه تهر

چکیده:

در این مقاله مدلی برای راکتور رفرمینگ اتوترمال متان برای تبدیل به گاز سنتز در شرایط پایا ارائه شده است. این مدل شامل دو بخش است، در بخش اول که بخش اکسیداسیون نامیده می شود. همه اکسیژن ورودی با مقداری از متان ورودی واکنش می دهد. پارامتر نسبت مصرف سوخت که به صورت تجربی به دست آمده است نشانگر م تان تبدیل شده در این بخش می باشد. در بخش اکسیداسیون، دما سریعاً افزایش م ییابد و به بالاترین دما در طول راکتور می رسد . در بخش دوم ، بخش رفرمینگ ، متان با آب و دی اکسید کربن واکنش می دهد و گاز سنتز تولید م یگردد و دما نیز در طول کاهش می یابد. نتایج شبیه سازی بزای تغییرات دما در طول راکتور و تبدیل متان ارائه شده است و با داده های تجربی مقایسه شده است. نتایج بدست آمده با داد ههای تجربی تطابق خوبی دارد.