سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین سلطانی – کارشناس ارشد سازه،دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد علی رهگذر – استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
حسین تاجمیر ریاحی – استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

این مقاله به بررسی پاسخ دینامیکی غیر خطی دیوار برشی یک ساختمان ۷ طبقه با مقیاس کامل که تحت آزمایش تست میزلرزانNEES-UCSD با چهار زلزله مختلف در سال ۲۰۰۶ صورت گرفته است، می پردازد اخیرا بعضی از محققین مدل دو بعدی از دیوار فوق را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند. دراین مدل رفتاردیواربرشی با استفاده از المان تیر- ستون فایبر که سطح مقطع را به المان های کوچکتر تقسیم و اثر اندرکنش نیروی محوری و لنگرخمشی را لحاظ نموده، مدلسازی شده است. نتایج مدل تحلیلی آنها نسبت به نتایج آزمایشگاهی از دقت خوبی برخوردار بود بجز در بعضی پارامترها از جمله نیروی برشی و لنگر خمشی کهدرصد خطای بین نتایج تحلیل آنها و نتایج آزمایشگاهی قابل ملاحظه بود.در تحقیق حاضر با استفاده از المانی یکسان و با شناسایی علل خطا در مدل محقق یاد شده، مدل بهبود یافته ای پیشنهاد شده است. از جملهپارامترهای اصلاح شده عبارتند از ۱) در نظرگرفتن نسبت میرایی مناسب و ۲) مدلسازی مناسب برای درز اتصال بین بتن دال کف در طبقات و جان و بال دیوار برشی بتن مسلح.