سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحسان توکلی نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا صفوی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
علی باقری – استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نحوه ی نگرش و نوع رویکرد به مسائل و مشکلات به وجود آمده در سطح حوضه آبریز و ارائه راهکارهای موثر جهت نیل به توسعه ای پایدار و مدیریتی بهم پیوسته در سطح منابع آب از حساسیت ویژه ای برخوردار است با توجه به لزوم استفاده از تفکر سیستمیک در پیاده سازی مدیریت بهم پیوسته منابع آب دراین تحقیق ا زرویکرد دینامیک سیستم ها جهت تبیین استراتژی های بلندمدت در حوضه آبریز زاینده رود استفاده گردید. دراین مقاله به مدلسازی دینامیک حوضه آبریز زاینده رود مبتنی بر مدل مفهومی سیستمیک مساله محور و با استفاده از ابزار سیستم دینامیک پرداخته شده و بسته های سیاستی تحت سناریوهای پیشنهادی برای حوضه مورد بررسی قرارگرفته اند و بهعنوان نمونه رفتار شاخص فرایندی تنش منبع تحت اعمال این سناریوها و سیاست ها مورد پایش قرارگرفته است. مبتنی بر نتایج این تحقیق سیاست تاثیر گذار در بخش کشاورزی سیاست تغییر الگوی کشت بوده و جهت کنترل روند افزایشی تنش منبع در حوضه باید از این سیاست به عنوان سیاست بالادستی دربخش کشاورزی و برنامه ریزی توسعه ای حوضه منظور گردد.