سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسین علوی – کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
علیرضا یزدی زاده – دانشیار دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عباس علی آبادی – استادیار دانشکده مکانیک، مدیر عامل گروه مپنا

چکیده:

مدلسازی و شناسایی سیستم های صنعتی برای مقاصد مختلف نظیر آموزش رفتار دینامیکی ، انجام فعالیت های تحقیقاتی و ارتقاء کیفیت نظارت کلی بر عملکرد سیستم ودینامیک حاکم بر آن، مفید م ی باشند . بررسی و تحقیق دررابطه مدل نیروگاه های برق آبی بمنظور شناسایی رفتاراستاتیکی و دینامیکی اجزاء نیروگاه و عملکرد کلی آن یکی اززمینه های بسیار مهم پژوهشهای علمی و تخصصی م یباشد .در این مقاله با نوشتن معادلات استاتیکی و دینامیکی برای تمامی قسمت های بخش هیدرولیک نیروگاه، مدل ریاضی اجزاء هیدرولیکی سیستم را استخراج م ی نمائیم . سپس بااستفاده از مشخصه های مربوط به نیروگاه برق آبی دز،پارامترهای مربوط به دینامیک سیستم را محاسبه م ی کنیم . درنهایت مدل دینامیکی بخش هیدرولیک نیروگاه دز را با توجه به نتایج قبلی ارائه نموده و آنرا شبیه سازی مینمائیم.