سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اعظم یوسفی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
لیلا وفاجو – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد کاظمینی – استاد دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

مدلسازی جریان سیال، انتقال حرارت و واکنش نقش مهمی را در طراحی راکتورهای بستر ثابت بر عهدهدارد. این امر به ویژه برای فرآیندهای شدیداً گرماگیر یا گرمازا در لوله های راکتور با نسبت قطر لوله به ذرهکاتالیست کم؛ مانند راکتورهایی که در فرآیند ریفرمینگ با بخار متان به کار می روند بسیار ضروری است.زیرا پی شبینی الگوهای انتقال حرارت و جریان در راکتور می تواند در تعیین بهینه پارامترهای طراحی تعیین کننده باشد. در اینجا بر روی مدلسازی با کمک دینامیک محاسباتی سیالاتCFD) بر روی بخشیاز سطح مقطع بستر با زاویه ۱۲۰ درجه تمرکز شده است. در این کار پس از انجام مدلسازی، الگوهایجریان و انتقال حرارت در یک سطح مقطع از بستر همچنین کانتورهای جزء جرمی در کل بستر و رویذرات کاتالیست نشان داده شده است. روند کلی نشان دهنده پیشرفت واکن شها و کاهش جز جرمیواکنشگرها از ابتدا به انتهای بخش مدل شده و همچنین افزایش جز جرمی محصولات است. همچنیننشان داده شده است که ذرات کاتالیستی که در نزدیک دیواره قراردارند به علت اثرات دیواره، میداندمایی نامتقارنی را نشان می دهند این در حالی است که ذراتی که به طور مستقیم با دیواره تماس ندارند،میدا نهای متقارن تری را نشان م یدهند