سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزاد ویسی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی ، گروه مهندسی مکانیک
اردشیر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی ، گروه مهندس
تورج یوسفی – استادیار، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی ، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

مدلهایی که امروزه در محاسبا ت بار حرارتی ساختمانها بکار میروند عمدتاً مبتنی بر انتقال حرارت پایدار هستند حال آنکه پدیده انتقال حرارت در ساختمان ذاتاً رفتاری دینامیکی دار د . تحلیل دقیق میزان مصرف انرژی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی در ساختمانه ا فقط با استفاده از یک مدل دینامیکی و به عبارتی وابسته به زمان امکان پذیر اس ت . در این مقاله براساس روابط توازن انرژی در اجزای مختلف ساختمان ، مدلی برای تحلیل رفتار حرارتی ساختمان در حالت دینامیکی ارائه شده است . مدل بدست آمده بصورت ماتریسی فضا – حالت نوشته شده و در محیط نرم افزار Simulink شبیه سازی شده است . برای بررسی میزان توانایی این مدل در تحلیل رفتار حرارتی ساختمان ، یک ساختمان نمونه در نظر گرفته شده و اثرات محل قرار گیری عایق حرارتی بر انرژی مصرفی در آن محاسبه و مقایسه شده است . این مدل می تواند بعنوان ابزاری مناسب در تحلیل و بهینه سازی مصرف انرژی در سیتمهای گرمایش و سرمایش ساختمانها بکار رود.