سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن گرایشاکتشاف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
فرامرز دولتی ارده جانی – استاد، دانشکده معدن، پردیسدانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
سیدهاشم طباطبائی رئیسی – بخش اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، صندوق پستی ۱۰۶۵
اردشیر هزارخانی – استاد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

به منظور مطالعه وضعیت تکتونیکی و شناسایی تلههای نفتی احتمالی، عملیات گرانیسنجی در سواحل و آبهای کم عمق غرب جزیره قشم تا جزیره هرمز و سواحل شمالی آن از سرخون تا لتیدان در یک شبکه منظم با فاصله یک کیلومتری انجامشد. پس از اعمال تصحیحات لازم و پردازشهای اولیه، به کمک فیلترهای مختلف اثرات ناحیهای از دادههای گرانی بوگه حذف و نقشه آنومالی باقیمانده گرانی منطقه تهیه شد. مدلسازی دادهها برای تعیین پارامترهای هندسی ساختارها و تلههای نفتی احتمالی به کمک نرمافزارModelvision Pro انجام شد. نتایج تفکیک آنومالیها و مدلسازی توانست ۵ آنومالی منفی را مشخص نماید که ناشی از نفوذ و بالا آمدگی نمک در منطقه میباشد. بعلاوه، با انجام مدلسازی، عمق آنومالیهای منفی برآورد شده و نوع و وضعیت ساختارهای منطقه مشخص گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر میتواند اطلاعات مفیدی را در باره تلههای نفتی احتمالی و وضعیت تکتونیکی منطقه فراهم سازد