سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر خدری – گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
ناهید بخشی زیدانلو –
داریوش مولا – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز

چکیده:

بهره برداری از مخازن هیدروکربوری پس از مدتی به خاطر آسیبهای سازند کاهش مییابد. آسیب سازند در منطقه نزدیک دهانه چاه، تولید را بطور قابل توجهی کاهش می دهد. زیرا تولید از چاه توسط این منطقه کنترل می شود.یکی از روش های کاربردی که هزینه و زمان بهره برداری را کاهش و ضریب بهره دهی مخازن را افزایش می دهد، اسیدکاری است. این روش که برای رفع آسیب های سازند و افزایش نفوذپذیری مخازن می باشد، در ایران نیز به کارگرفته می شود. افزایش نفوذ پذیری سنگ مخزن توسط اسید ممکن است با خورده شدن خود سنگ مخزن و یا ذراتی که باعث انسداد خلل و فرج موجود در سنگ مخزن گردیده اند انجام گیرد . عملیات انگیزش توسط اسید به منظورافزایش تولید چاه هاى نفت و گاز به طور گسترده انجام مى شود که عمده ترین عملیات انگیزش، اسیدکاری ماتریسی مى باشد. در این پژوهش، عملیات اسیدکاری ماتریسی برای مخازن کربناته شبیه سازی شده است. مدلسازی این فرایند در سیستم استوانه ای و برای دو بعد θ و r انجام شده است. نتایج حاصل از این شبیه سازی با نتایج حاصل از نرم افزارStimCADE مقایسه گردید. نتیجه این مقایسه نشان دهنده تطابق قابل قبولی بین نتایج می باشد. پس از اطمینان از جواب این مدلسازی تاثیر فرایند اسیدکاری ماتریسی بر تراوایی و ضریب پوسته نشان داده شده است.