سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه خلیج فارس ب
عباس خاکسار منشاد – استادیار بخش مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی – دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

جریان دوفازی سیال در محیط متخلخل، گونه ای مهم از جریان سیال است که در هنگام تولید از یک مخزنهیدروکربوری، تزریق سیال در یک مخزن در فرایندهای ازدیاشت برداشت و یا ذخیره سازی هیدروکربن در یک مخزنموجود روی می دهد. در این مقاله یک مدلسازی در مقیاس شبکه حفره ها جهت مطالعه جریان افقی، دو فازی سیال درمحیط متخلخل با رویکرد بررسی قابلیت ذخیره سازی نفت در یک مخزن زیرزمینی نفتی موجود انجام شد. عددکوئوردیناسیون ۴، که منجر به یک شبکه مستطیلی می شود نیز مورد استفاده قرار گرفت. همچنین یک الگوریتم جهت حلمدل شبکه ای با روش های عددی به کار رفت و ابعاد مناسب شبکه تعیین شد. نقش ناهمگنی نیز در تعیین ویژگی هایجریان افقی، دوفازی سیال در محیط متخلل مورد مطالعه قرار گرفت و توزیع فشار مربوط به محیط های متخلخل همگن وناهمگن محاسبه شد. در انتهای این کار، یک نتیجه گیری کلی در مورد انتخاب مخزن مناسب و همگن جهت ذخیره سازینفت بدست آمد.