سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد اکبری فرمانبر – گروه مهندسی الکترونیک دانشکده فنی دانشگاه رازی کرمانشاه
قاسم عازمی –

چکیده:

دراین مقاله سعی داریم مدلی از چگونگی درک تصاویر در مغز انسان ارائه دهیم اهمیت اصلی چنین مدلی آن است که تاکنون چنین مدل یکپارچه ای از درک تصویر آدمی ارائه نشده است بینایی انسان شکل اشیا را براساس سگمنتهای تشکیل دهنده آن و ارتباط فضایی بین این سگمنت ها درک می کند براین اساس ما ابتدا جهت توصیف تصویر الگوهای خارجی تصویر را به عنوان الگوهای غالب سیستم بینایی معرفی کرده سپس توسط الگوهای خارجی نقاط با حداقل انحنای منفی را استخراج کرده و با متصل کردن این نقاط به یکدیگر به بخش بندی تصویر می پردازیم جهت بهینهسازی یافتن خطوط متصل کننده این نقاط ما معیارهایی مانند برجستگی شفافیت همواری کرویت مجاورت و تحدب را بعنوان مهمترین الگوهای منطبق برشاخصهای بینایی انسان معرفی می کنیم و نهایتا با تشخیص الگو روی این بخشهای پایه ای به درک نهایی تصویر خواهیم پرداخت .