سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود حسن نژاد – کارشناس ارشد آبخیزداری
جواد وروانی – دکتری علوم و مهندسی حوضه های آبخیز

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی و تعیین کارایی برآورد دبی لحظه ای سیلاب با استفاده از مدلهای دیکن فولر و کریگر که برمبنای سطح حوزه ارایه شده اند درچند حوزه ابخیز منتخب در مناطق مختلف اقلیمی کشور و بررسی رابطه دبی لحظه ای با خصوصیات فیزیوگرافی حوزه های آبخیز مانند مساحت محیط و … انجام گرفت بدین منظور درتحقیق حاضر ابتدا میزان روابط و همبستگی بین خصوصیات فیزیوگرافی متغیر مستقل و دبی لحظه ای سیلاب متغیر وابسته درحوزه های آبخیز کسیلیان امامه درجزین زرین درخت جعفرآباد و پل دوآب که به ترتیب در استان های مازندران تهران سمنان چهارمحال و بختیاری گلستان و مرکزی می باشند بررس یشد که درراستای آن از نرم افزارهای HYFASMADA برای بدست آوردن توزیع های مناسب و محاسبه دبی با دوره بازگشت های مختلف استفاده شد سپس بین مقادیر دبی حداکثر سیلاب و خصوصیات فیزیوگرافی حوزه های منتخب با استفاده از نرم افزار spss رابطه رگرسیونی چندگانه برقراری شد و مدلی برای دبی حداکثر لحظه ای با دوره بازگشت های مختلف ارایه شد که با استفاده ازاین مدل ها می توان مقادیر دبی لحظه ای سیلاب حوضه های مشابه فاقد آمار را دردوره بازگشت های مختلف بدست آورد و به دنبال آن نتایج بدست آمده از مدلهای دیکن فولر و کریگر حاکی از آن است که روش فولر برای ایستگاه های مورد مطالعه نتایج قابل قبول و مناسبی ارایه نمیدهد درحالیکه روش دیکن و کریگر برای ایستگاه های مذکور نتایج قابل قبولترین را ارایه داده است.