سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود عباسی فخر – دانشگاه محقق اردبیلی
بهمن نجفی –

چکیده:

دراینتحقیق سوخت بیودیزل به روش ترنس استریفیکاسیون با استفاده از الکل اتانول و کاتالیزور هیدروکسید سدیم از هفت نوع روغن گیاه آفتابگردان سویا کلزا زیتون ذرت سبوس برنج و هسته انگور تولید شد سوخت بیودیزل تولید شده عمدتا حاوی چهارنوع اتیل استر اسید چرب لینولئات پالمیتات استئارات و اولئات می باشد خواص ترموفیزیکی سوخت بیودیزل تابعی از میزان هریک ازاین استراسیدهای چرب می باشد از این رو تعیین میزان درصد وزنی اتیل استر اسیدهای چرب موجود دراین سوخت ها با استفاده از کروماتوگراف گازی با استفاده از ستون قطبی انجام گرفت خواص ترموفیزیکی چگالی گرانرو نقطه ابری شدن و ارزش حرارتی نمونه سوختهای تولید شده براساس استانداردهای ASTM اندازه گیری شد از داده های حاصل از آنالیز کروماتوگرافی گازی و اندازه گیری خواص چهار نوع سوخت به منظور ایجاد مدل رگرسیونی خطی و بدست آوردن ضرایب معادل و از داده های حاصل از اندازه گیری خواص سه نوع سوخت دیگر به منظور اعتبار دهی مدل استفاده گردید.