سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پویا رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دریایی
مهدی شفیعی فر – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
جواد رضوان دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دریایی

چکیده:

دراین مقاله نتایج تحلیل های انجام گرفته برروی سناوریهای خروج بالقوه نفت از خطوط انتقال نفت درکف دریا بین ساحل سرزمین مادری و جزیره خارک ارایه می شود تحلیل ها توسط مدل سه بعدی OSCAR انجام شده است چندسناریوی محتمل خروج نفت خام سنگین ایران به منظور ارزیابی تاثیر نفت برزیستگاه مهمترین آبزی منطقه یعنی میگو تعیین شده است نتایج مدلسازی نشانگر آن است که نفت خروجی زیست گاه میگوهای منطقه را به شدت مورد تهدید قرارمیدهد همچنین سناریوهای خروج نفت برای ارزیابی تاثیر طرح عملیات پاسخ برروی کاهش پتانسیل مورد بررسی قرارگرفتند وسایل مکانیکی جمع آوری اثرات زیست محیطی خروج بالقوه نفت را به صورت جزئی کاهش میدهند محصولات شیمیایی پراکنده ساز از طریق شناورها و هواپیما با افزیاش نفت موجود درستون اب تاثیر معکوسی برروی نواحی حفاظتی دارند