سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صادق شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
حمید فضایلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سیروس بیباک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
حسین جغتایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

در این تحقیق، مدلسازی خاصیت حافظهداری دوطرفه با استفاده از تکنیک هوش مصنوعی برنامه نویسی ژنتیک انجام شده است.بر این اساس، مدلی مناسب به منظور بدست آوردن بیشینه کرنش حاصل از حافظه- داری ارائه شد. نتایج این تحقیق بیانگر این حقیقت است که مرحله شکلگیری (یکی از مراحل ایجاد خاصیت حافظه داری دوطرفه)یک مرحله کنترلی است که جهت گیری و میزان زمینه های تنشی اطراف رسوبات Ni4Ti3 ( به منظور رسیدن به کمترین واریانتهای مارتنزیتی) را تغییر میدهد. بر اساس مدل بدست آمده، به راحتی میتوان نحوه ایجاد خاصیت حافظ هداری دوطرفه به منظور دستیابی به ماکزیمم مقدار کرنش حاصل از حافظه داری دوطرفه را در آلیاژ نیکل تیتانیوم، پیشگویی کرد.