سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدوحید سیدان – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزانه فیضی –

چکیده:

هدف از کار حاضر مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گازهای سبک موجود در سنترفیشر – تروپش در یک مخلوط واقعی حاصل از سنتز فیشر تروپش موسوم به واکس فیشر – تروپش موبیل است با بررسی مقتضیات سیستمهای مورد مطالعه معادله حالت PC-SAFT برای مدلسازی انتخاب و به کار گرفته شد درصد خطای مطلق میانگین برای سیستمهای مورد مطالعه برابر ۱/۹۶ درصد است تطبیق خوب نتایج آزمایش با نتایج حاصل از مدلسازی حاکی از انتخاب صحیح مدل برمبنای متقضیات سیستم مورد مطالعه و قابلیت بسیار خوب معادله حالت PC-SAFT در پیش بینی تعادلات فازی چنین سیستم هایی است.