سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه مهدی زاده – گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمدرضا اسکندریان –

چکیده:

در کار پژوهشی حاضر ابتدا رنگزدایی اسید آبی ۱۱۳ توسط فرایند بیو فنتون در محیط آبی انجام شد. سپس این فرآیند رنگزدایی به روش بیو فنتون با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مدلسازی شد. در این تحقیق فرایند اکسایش بیو فنتون با واکنش اکسایش گلوکز برای تولید هیدروژن پر اکسید و استفاده از هیدروژن پر اکسید تولید شده در محل برای واکنش با یون آهن (۲+) و تولید رادیکال هیدروکسیل، که رنگ را تجزیه می کند، مورد بررسی قرار گرفت. اثر پارامتر های مختلف تاثیر گذار مانند غلظت رنگ، گلوکز، یون آهن و آنزیم گلوکز اکسیداز و pH بر فرایند بیوفنتون و رنگزدایی اسید آبی ۱۱۳ بررسی شد. شبکه عصبی مصنوعی برای مدلسازی فرایند به کار گرفته شد. شبکه های مختلفی بدین منظور طراحی شد. با توجه به ضریب همبستگی و میانگین مربعات خطا شبکه ۱-۱۴-۵ به عنوان بهترین شبکه انتخاب شد. نتایج نشان داد که شبکه عصبی دارای عملکرد مناسبی در پیش بینی فرایند رنگزدایی است.